top of page

66 ימים | 66


ממחשבה לפעולה, לעשייה, להתמדה,

אתגר אישי, בחינת שאלה, למידה מעשית, צבירת ניסיון,

אלו היו שישים ושש יום.

זה לא נגמר.

זה רק הסוף... של הולוג.

ההמשך - עוד יבוא.


22.05.18


Comments