top of page

66 ימים | 65


על שלושה דברים סמליים לי מאוד, עמד לו היום שהיה

(בכמה מילים על פי סדר ההופעה) -

האחד עסקים בקבוצה שלא נחה - מסוג הדברים שדרושים לכל עסק שצועד לו לבד, עד אשר הוא מבין שבכדי לצעוד באמת - שיצעד לא לבד.

השני משפחה, הנסיך הקטן - לכל אחד ממלכתו, שותפיו ויורשיו, עבורם מוכנים אנו להפוך העולם, ואם נהפוך את עצמנו - עוד נגיע לשם.

השלישי הוא פרגון להצלחת האחר, להיות שם עבור מי שחבר, למצוא את הדרך להיות לעזרה, אם במעשה ואם במילה, ואם מתוך הבנה מאוד בסיסית ופשוטה - מה שהולך שב חזרה!

יום שני, חזרה לשגרה, ואם זה שגרתי - ברוך השם ותודה!21.05.18


bottom of page