top of page

66 ימים | 43 | הרשימה | המשימה


הכנה להרצאה זה תרגיל במיקוד,

לחדד, לקצר, לזקק, לדייק ועדיין לשמור על עניין וגיוון.

בדרך כלל אני מציג ומרצה בפני זרים.

מחר זה מול הרבה חברים ומכרים!

מקווה שנשאר חברים אחרי הכל ...


29.04.18