top of page

לא מעט עובדים נאנסו להתחסן מפחד לאבד את מקום עבודתם | עו״ד ירון דוד


עו״ד ירון דוד הוא אחד מ-4 עורכי דין איכפתיים (דוד-זקס-פרייס-הגדיש) שהתאגדו באופן ספונטני כנגד הוראות הקורונה הדרקוניות המשתנות ומתגברות חדשות לבקרים, והישגם האחרון והמשמעותי הוא קביעת בג״צ המבטלת את קביעת וועדת החריגים ליציאה מהארץ ומכסת הכניסה ל-3,000 נוסעים. בשיחתנו עוה״ד ירון דוד הביע שאט נפש מהצעות הממשלה להפרדה והפלייה על גילוי מידע רפואי אישי בנוגע לבדיקות וודאי בנוגע לחיסונים, ואף טען, כי על פי עדויות שהגיעו למשרדם על מתחסנים בכפייה מחשש לאיבוד מקום עבודתם, תיארו את החוויה כאינוס.


התו הירוק במקומות עבודה הוא לגמרי לא חוקתי ומבחינת החוק הוא לא חל על מקומות עבודה. חד, חלק וברור. - עו״ד ירון דוד

עוה״ד ירון דוד קורא לאי הסכמה עם האפרטהייד הרפואי המתהווה, וקורא להחרים עסקים אשר נוקטים באפלייה שכזו ואינם עומדים על זכותם ועל זכות לקוחותיהם לפרטיות, חיסיון רפואי, ולאי-הפלייה על בסיס רפואי או אחר.


נסו להחרים כל אירוע וכל מוסד וכל דבר שמשתמש בתו הירוק. - עו״ד ירון דוד


עורכי הדין פנו ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיפרסם בדחיפות את חוות דעתו בנוגע לתעמולה המתחרשת לעידוד חיסונים בעסקים שונים.


  • 054-7767710 - עו"ד ירון דוד - רמת גן

  • 02-6743369 - עו"ד בתיה זקס - ירושלים

  • 08-6193898 - עו"ד ריטה פרייס - גני מודיעין

  • 050-5740352 - עו"ד שירלי הגדיש

Comments