top of page

כפר אושרים - חיבור אנושי מאוזן, מזין ומעצים | דוד אייזיק | רפאל בן דוראי שם הרחק מקרינה אלקטרומגנטית, הרחק מזיהום האוויר, הרחק מהרעש והצפיפות, יוקם ישוב עצמאי חדש לחושבים חופשיים. נפגשתי עם דוד אייזיק, מזקני השבט, לשיחת היכרות עם הרעיון המתגבש, הקהילה המתחברת, לגלות מה מיוחד ביוזמה הבשלה להגשמה - כפר אושרים.


1:09 יוזמי הרעיון

4:52 יחודיות כפר אושרים

9:41 החיים בכפר ברמה המעשית

16:28 חינוך

19:12 צביון האוכלוסייה

21:32 מבנה הבתים למגורים

25:55 תשתיות

30:31 מיקום גיאוגרפי

32:13 צפי להמשך
Comments


bottom of page