top of page

הוגשה העתירה לבג״צ למתן צו על תנאי לעצירת פריסת 5G, IOT וערים חכמות | שי דנוןמעבר למסך העשן והערפל של אירועי האלימות והמלחמה העולים וגואים, ישנם נצחונות קטנים במאבקים שנמשכים כבר שנים. שי דנון, שאינו מומחה מוסמך לקרינת EMF או 5G, כפי שביקש לציין, אלא אזרח מודאג שחקר ועסק במשך שנים בנושא, הוא פעיל חברתי מוכר בתחום הקרינה האלקטרומגנטית ופריסת רשתות הסלולר, השפעתם הבריאותית המסוכנת ומוכחת, וכן סכנת השימוש בטכנולוגיית 5G לניטור ומעקב אחר אזרחים. לפני ימים ספורים הוגשה העתירה למתן צו על תנאי לעצירת פריסת 5G, IOT - Internet of Things וערים חכמות על ידי שי דנון ובאי כוחו. העתירה הוגשה לבג״צ, ועל המשיבים: היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, משרד התקשורת ו/או שר התקשורת, שר הבריאות יולי אדלשטיין, השרה לאיכות הסביבה גילה גמליאל, ראש הרשות להגנה על הפרטיות ד"ר שולמית ווגמן רטנר, שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן וראש הממשלה בנימין נתניהו, להגיב עד לתאריך 04.07.2021. בעתירה, שי דנון, בשם הציבור ובאמצעות עו״ד אריק גינזבורג, מבקשים להוציא צו על תנאי המופנה כלפי המשיבים המורה להם ליתן טעם מפורט להלן ולאחר מתן תשובתם להופכו לצו החלטי: א. מדוע לא לקבוע תקן בטיחותי מפני קרינה אשר מביא בחשבון גם נזקים מהשפעות ביולוגיות ולא רק מהשפעות חימום המגיע לערכים של 1 מיקרו ואט לסמ"ר (אלפית מהתקן הקיים היום). ב. מדוע לא להתקין תקנות קונקרטיות לעקרון הזהירות המונעת המאפשרות מנגנון יישומי ומדויק לפיו יוחלטו החלטות. ג. מדוע לא לערוך מחקר מדעי מהימן ובלתי תלוי גלוי לציבור אשר מופרד לחלוטין מגורמים בתעשיה ולפיו יימצא באופן ודאי כי לא יגרמו נזקים בריאותיים והשפעות סביבתיות כתוצאה מהצבת טכנולוגיית דור 5- IOT- ערים חכמות. 2 ד. מדוע לא להקים ועדה שתבצע מחקר מעמיק ועצמאי בנוגע להשלכות הבריאותיות של קרינה סלולארית ואלחוטית, על המחקר הנ"ל לכלול גם ניסויים מחו"ל. על חבריו לכלול חוקרים מנוסים מתחום הביו-חשמל ואפידמיולוגיים, ונציגים מהציבור ושלתעשייה לא תהיה כל השפעה על הועדה בין במישרין ובין בעקיפין על פיקוח ו/או מינוי כזה או אחר . ה. ליתן טעם מדוע לא רק לאחר קבלת כל הנתונים הרלוונטיים והסדרתם ניתן יהיה להתקדם בפרויקט טכנולוגיית דור 5-ערים חכמות -TOI שי דנון - מעלים את התדר


Comments


bottom of page